دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

حسابداري ابزارها و عقود مالي اسلامي
 
حسابداري ابزارها و عقود مالي اسلامي

ارائه كننده: دكتر عليرضا رامروز استاديار حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

ناقد : دكتر مهدي نقدي بهار استاديار حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

 دبير نشست : دكتر ابوالفضل گائيني عضو هيات علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سه شنبه 31/3/1401 ساعت 10- 12

قم: پرديسان، ميدان علوم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، اتاق جلسات حكمت 

 لينك مجازي:

www.vc.rihu.ac.ir/ch/meeting2

كليد واژه ها: حسابداري ابزارها و عقود مالي اسلامي حسابداري حسابداري ابزارها عقود مالي عقود مالي اسلامي دكتر عليرضا رامروز دكتر مهدي نقدي بهار دكتر ابوالفضل گائيني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه مديريت اتاق جلسات حكمت قم پرديسان لينك مجازي
   تاریخ: ۱۰:۱۸ - ۲۹/۰۳/۱۴۰۱   بازدید: ۳